Aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger

Det finnes en rekke offentlige ordninger som har til hensikt å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta på de samme samfunnsarenaene som mennesker uten funksjonsnedsettelser.

Tilgang til aktivitetshjelpemidler, transporttjenester, tegnspråktolk og ledsagere er ofte trukket fram som barrierer for deltakelse i idretten (Oslo Economics, 2020). Når mennesker med funksjonsnedsettelser ikke får de samme mulighetene til å drive med idrett som andre, løftes barrieren for deltakelse og likeverd i samfunnet. 

For mange mennesker med funksjonsnedsettelser er det å ha tilgang til aktivitetshjelpemidler, transport, tegnspråktolk og ledsagere en forutsetning for å drive med idrett. De offentlige ordningene ligger utenfor idrettens ansvarsområde, men det er viktig at idretten påvirker innretningen og forvaltningen av disse ordningene. Dagens offentlige ordninger er ikke gode nok til å dekke idrettens behov.