Rolleavklaring og forankring av strategien

Skal norsk idrett som organisasjon lykkes med å utvikle paraidretten, er vi avhengig av en sterkere forankring av ansvar og roller i de ulike organisasjonsleddene.

Målet må være å sette idrettslagene og trenerne best mulig i stand til å rekruttere, utvikle og ivareta parautøvere på lik linje med andre utøvere. For å oppnå dette må arbeidet med paraidretten og parastrategien forankres i planverk på alle nivå av organisasjonen. Strategien må omsettes i konkrete handlinger, og det må tas i bruk virkemidler som strategisk ressursforvaltning og en sterkere forventningsstyring for å stimulere til en ønsket utvikling av paraidretten.

Flere av tiltakene knytter seg til at NIF sentralt (inkludert Olympiatoppen), idrettskretser, særforbund og særkretser fortsatt må yte viktig støtte til de enkelte klubbene og fungere som et viktig bindeledd mellom aktører som kan påvirke aktiviteten i målgruppen.