Anlegg

Anlegg er en vesentlig faktor for å kunne drive med idrett.

Mange norske anlegg er gamle og ikke godt nok tilrettelagt for parautøvere. For nye anlegg er det krav om universell utforming, men dette er ikke tilstrekkelig for å sikre at hele paraidretten blir fullt ut ivaretatt.

Anlegg for idrett og friluftsliv finansieres med bruk av spillemidler etter nærmere fastsatte bestemmelser fra Kulturdepartementet. Anlegg skal være tilgjengelige for alle og legge til rette for funksjonell bruk, også der dette innebærer investeringer ut over gjeldende krav.

For å sikre at det for eksempel er ekstra lagringsplass til aktivitetshjelpemidler og teknisk utstyr tilpasset ulike målgrupper, må finansieringen av dette sikres gjennom egen ekstratildeling av spillemidler. På samme måte må det gis ekstra tilskudd av spillemidlene til ombygging av eldre anlegg, slik at de kan brukes av alle målgrupper. 

Kommuner og idrettslag som bygger anlegg, må få økte tilskudd fra spillemidlene til å kunne ta hensyn til paraidrettens særskilte behov.