Om parastrategien

Visjonen «Idrettsglede for alle» sier alt. Den signaliserer en ambisjon om å nå alle, og den legger et viktig verdielement inn i både visjonen og idretten. Idrettsaktiviteten skal gi glede! Det er en visjon som uttrykker en intensjon om at idrettens tilbud skal være samlende og tilgjengelig for alle som ønsker å delta.

Idrettsglede for alle er en inkluderende visjon. Den gir retning for norsk idretts ambisjon om å gi et mangfoldig tilbud der flest mulig finner seg til rette og får utvikle seg i tråd med egne ønsker og behov. Visjonen bereder grunnen for én idrett – like muligheter. For alle.

 

Les strategien her

Visjonen forplikter alle organisasjonsledd, fra den første leken med idrett og fysisk aktivitet i regi av idrettslagene til tilretteleggingen for den absolutte toppidretten. 

Parautøvere er mennesker med bevegelses-, syns-, hørsels- og/eller utviklingshemming. Paraidrettsstrategien er laget for å nå denne målgruppen. Den henvender seg til alle idrettens organisasjonsledd og beskriver viktige satsingsområder med mål og konkrete virkemidler. 

Norges idrettsforbund har vedtatt at alle særidretter skal ha et helhetlig ansvar for alle utøvere som ønsker å ta del i deres idrett. I prinsippet er det en selvsagt ambisjon i et land som ikke skiller mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser i skole eller i arbeidsliv, men det er også en krevende ambisjon for alle idretter, i alle idrettens organisasjonsledd. 

Derfor er det helt vesentlig å jobbe kontinuerlig for at det skal bli bedre og enklere å delta for mennesker med funksjonsnedsettelse i norsk idrett. Norges idrettsforbund er opptatt av at parautøvere så langt det er mulig, skal ha mulighet til å drive den idretten de selv ønsker, der de selv ønsker.  

Et svært viktig virkemiddel for å gjøre det lettere for idrettens organisasjonsledd å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser er en gjennomgripende og helhetlig strategi. Denne parastrategien er et rammeverk for nettopp å kunne legge bedre til rette for rekruttering, deltakelse, utvikling og mestring og – for dem som ønsker det – prestasjoner på toppnivå. 

Erkjennelsen av paraidrettens kompleksitet når det gjelder behov, gjør det nødvendig med en bredspektret tilnærming til satsingsområder og virkemidler. Det er ikke ett enkelt virkemiddel som alene vil løfte målgruppens deltakelse i organisert idrett, men summen av målrettede tiltak innenfor flere satsingsområder.

Nøkkelen til suksess ligger i å identifisere og gjennomføre tiltak som gir flere i målgruppen et ønske om å begynne med idrett, og en glede over å utøve idretten når de først er i gang (Oslo Economics, 2020).