Utarbeidelse av parastrategien

I 2022 er det 15 år siden prosessen med å integrere parautøvere i alle særforbund var fullført, og Norges Funksjonshemmedes idrettsforbund ble oppløst.

Siden den gang har det vært gjort en bred innsats i hele idrettsorganisasjonen nasjonalt, regionalt og lokalt. Noen av tiltakene har vært vellykket, andre har ikke gitt de resultatene man hadde ønsket. De fleste organisasjonsledd sier at de er motiverte for å få til mer. Nå er det derfor et naturlig tidspunkt for å kraftsamle og på ny å gi retning. Idrettsstyret vedtok derfor i august 2021 å utarbeide en helhetlig strategi for paraidretten.

Formålet med strategien er at norsk idrett gjennom ambisjonen om én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd i møtet med norsk idrett.

Et viktig premiss for utarbeidelsen av strategien var å sørge for bred involvering av hele organisasjonen for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, og å fremme eierskap til den felles innsatsen hele norsk idrett skal legge ned i arbeidet framover. Det er gjennomført individuelle og gruppebaserte intervjuer med over 100 personer som representerer alle organisasjonsledd og relevante utvalg i norsk idrett. Det er sendt ut en åpen spørreundersøkelse som er besvart av over 600 personer, og det er gjennomført innspills- og høringsrunder med særforbund og idrettskretser.

Høringsrundene har, sammen med rapporten fra Oslo Economics (2020), pekt på sentrale utfordringer og suksessfaktorer for paraidretten. Dette danner grunnlaget for de strategiske prioriteringene i denne planen.