elinnebandy3.jpg

Historikk

Norsk idrett gjennomførte i 1997-2007 en stor organisatorisk prosess (integreringsprosessen).

Fra den gang at idrett for funksjonshemmede i stor grad ble organisert i egne forbund, har nå særforbundene i norsk idrett tatt ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine klubber og lag. Dette er en organisering som er unik i verdenssammenheng.

Integreringsprosessen startet etter initiativ fra Norges Handikapidrettsforbund som fremmet et forslag om at norsk idrett skulle ta ansvar også for funksjonshemmede. I 1996 vedtok Idrettstinget å starte en prosess for å integrere funksjonshemmede i den ordinære idretten, og opprettet samtidig Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund for å drive prosessen fremover.

Dette forbundet ble til ved en sammenslåing av Norges Handicapidrettsforbund, Norges Døveidrettsforbund og en komité for idrett for utviklingshemmede som lå under NIF.

Hovedmålet for prosessen har vært at særforbundene skulle ta ansvar for å gi tilbud til funksjonshemmede gjennom sine lag, og at funksjonshemmede skal få flere og bedre tilbud i sitt nærmiljø.

Etter at særforbundene hadde fattet vedtak om å ta ansvar for idrett for funksjonshemmede, gjorde Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund endelig vedtak om oppløsning 1. september 2007.

Norsk idrett har gjennom sine 54 særforbund ansvaret for å organisere idrett for funksjonshemmede. I praksis betyr dette at alle som spiller fotball gjør dette gjennom Norges Fotballforbund. Alle som spiller el-innebandy gjør dette gjennom Norges Bandyforbund osv.

Særforbundene har ansvar for å organisere både bredde- og toppidrett, og toppidretten ivaretas også gjennom Olympiatoppen - som blant annet er ansvarlig for deltakelse i De paralympiske leker. Sammen med særforbundene har Olympiatoppen et ansvar for toppidrett for funksjonshemmede.

Det varierer hvor langt særforbundene har kommet i utvikling av sitt tilbud til funksjonshemmede. Noen har et bredt tilbud, mens andre har et begrenset tilbud. Helt sikkert er det imidlertid at mangfoldet av idrettstilbud har økt i løpet av de siste ti årene, og at alle særforbundene er positive til inkludering av funksjonshemmede i sin idrett.

 

Her finner du eldre, men nyttige dokumenter knyttet til fagfeltet. 

FysFunk (2007-2009)
NIF, med delfinansiering fra Helsedirektoratet igangsatte prosjekt FysFunk (2007–2009), hvor funksjonshemmede med store støtte- og tilretteleggingsbehov var målgruppen, med et hovedmål om å øke aktiviteten lokalt.

Norges idrettsforbund (2010) Samarbeidsmodeller - "nøkkelen" til økt fysisk aktivitet for funksjonshemmede

Norges idrettsforbund (2009) FysFunk - modeller for lokalt kompetansenettverk ”Økt fysisk aktivitet for funksjonshemmede lokalt” SLUTTRAPPORT 

Akilles (2008) Det beste ligger foran oss NFI 1997-2007