Suksessfaktorer for aktivitet

  • Det må jobbes politisk for opphør av 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler og gjøre det mulig å søke om trenings- og konkurranseutstyr.
  • Det må skapes økt forståelse for idrettens behov hos NAV med sikte på å reduseretiden fra søknad er fremmet til aktivitetshjelpemiddelet er levert, og ved at servicetiden blir redusert.
  • Det må jobbes for å dekke idrettens behov for tegnspråktolk på trening og konkurranse både innenlands og utenlands.
  • Det må jobbes politisk for å etablere ledsagerordninger som gir parautøvere like muligheter til å trene og prestere.
  • Det må jobbes for å etablere en frivillig ledsagerbank.
  • Det må jobbes politisk for å styrke transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).