Suksessfaktorer for breddeidretten

 1. Idretten skal tilrettelegge for et mangfoldig aktivitets- og konkurransetilbud for alle målgrupper i paraidretten, uavhengig av funksjonsvariasjon, nivå og alder.
 • Det bør være et idrettstilbud for parautøvere i deres lokalmiljø.
 • Særforbundene må organisere flere konkurranser, herunder flere integrerte konkurranser for parautøvere.
 • Særforbundene må sørge for at alle trenere har grunnleggende kunnskap om paraidrett i trenerutdanningen. 
 • Idrettslagene og trenerne må ha tilgang på kompetanse for å kunne tilrettelegge for parautøvere gjennom integrerte eller egne tilbud. 
 • Særforbundene, særkretsene og idrettslagene må jobbe for å skape flere sosiale møteplasser. 
 • Særforbundene må jobbe for å ha aktivitetshjelpemidler som kan lånes ut til idrettslag og nye utøvere.
 • Alle anlegg bør være tilrettelagt for parautøvere.

 

 1. Idretten skal rekruttere flere nye parautøvere gjennom et forpliktende samarbeid internt og eksternt og ha gode strukturer for informasjon og kompetansedeling. 
 • Særforbundene bør samarbeide om felles rekrutteringstiltak. 
 • NIF sentralt skal jobbe for å stimulere til økt administrativt samarbeid mellom særforbund gjennom økonomiforvaltning. 
 • Alle særforbund og idrettskretser må, og alle idrettslag bør, ha informasjon om paraidrett på sine digitale flater, helst med en kontaktperson. 
 • Kompetansedeling bør skje på tvers av klubber lokalt (ambassadørklubber og lokale ambassadører må benyttes på møteplasser).
 • Særforbund og idrettskretser må løfte fram lokale og nasjonale ambassadører. 

 

 1. Idretten skal forankre arbeidet med paraidretten i planverket på alle nivå i organisasjonen gjennom økt bevissthet, og tiltak som utvikler kompetanse om paraidrett. 
 • Særforbund og idrettskretser må ha konkrete mål og handlinger i eget planverk. 
 • Særforbund og idrettskretser må, og alle idrettslag bør, ha en kontaktperson med ansvar for paraidrett.
 • Bedre informasjon fra særforbund til klubb og fra klubb til utøver er nødvendig for å være mer tilgjengelig overfor målgruppen.
 • Ambassadørklubbene må løftes fram gjennom møteplasser og digitale medier. 

 

 1. Idretten skal styrke rammebetingelsene for paraidretten gjennom økt samarbeid, langsiktighet og forankring internt og eksternt. 
 • Tilstrekkelige ressurser må jobbe med paraidrett i og på tvers av særforbund og idrettskretser. 
 • Idrettslagene må skape gode relasjoner til de foresatte. 
 • Idrettskretsene og NIF sentralt må arbeide for å øke regionale administrative ressurser som kan styrke idrettslagene lokalt.
 • Idrettens organisasjonsledd må sikres økt langsiktighet og forutsigbarhet i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som kommuner og brukerorganisasjoner.