IMG_9176.jpg

Om paraidrett

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».

NIF ønsker å standardisere bruken av «paraidrett» som fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. I tillegg endres navnet på fagseksjonen «NIFs seksjon for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse» til «NIFs seksjon for paraidrett».

Seksjonen har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Den individuelle betegnelse på disse (for eksempel «idrett for hørselshemmede» og/eller «døveidrett») fortsetter som før.

Én idrett – like muligheter for alle

Norsk idrett har lansert en ny helhetlig parastrategi.


Her finner du den nye parastrategien.

Paraidrett er altså en fellesbetegnelse for området og aktiviteten i idretten. Det er også en fellesbetegnelse for fagområdets seksjon i NIF.

  • Paraidrett tilsvarer aktivitetsbegrepene barneidrett, ungdomsidrett og voksenidrett
  • Begrepene idrett for bevegelseshemmede, idrett for hørselshemmede, idrett for synshemmede og idrett for utviklingshemmede kan fortsatt brukes
  • NIFs seksjon for paraidrett – er det nye navnet på NIFs seksjon for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Særforbundene bruker om ønskelig, sine egne betegnelser som tidligere

Begrepet «Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse» er langt og nok tungvint å bruke.
I en henvendelse i juni 2016 til særforbund og NIFs fagkonsulentene regionalt, ble det spurt om hvilke begrep som ble foretrukket å bruke. Paraidrett var mest foretrukket.

I tillegg har NIF erfart at «idrett for funksjonshemmede/idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser» er negativt ladet ved at begrepet fokuserer på at utøvergruppen er «funksjonshemmede» i stedet for å rette søkelyset mot «idrett».

«Paraidrett» gir en mer positiv assosiasjon til idretten, mestringen og prestasjonene som utøvergruppen viser. I Sverige og Danmark er allerede navnet endret til «parasport». Undersøkelsene i Sverige viste at begrepet hadde en større positiv effekt på den yngre delen av befolkningen enn «handicapidrett». Det kom også frem at begrepet er nytt og ukjent og at det derfor har vært en anledning til å prege forståelsen av begrepet i en mer egnet retning.

Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC) har allerede endret navn på idrettsgrenene i Paralympics ved å legge et «Para» foran navnene. Eksempel Para Ice Hockey, Para Cross Country, osv. Paraidrett stemmer derfor godt overens med den internasjonale betegnelsen «parasports». 

I Norge er det en tradisjon for å bruke ordet idrett, ikke ordet sport. Derfor vil paraidrett være hensiktsmessig.

Para i denne sammenhengen kommer av para som i «parallell» og «ved siden av», som eksempelvis Paralympics er «ved siden av» Olympiske leker. NIF vil at paraidrett skal være et begrep for idrett som utøves parallelt og likeverdig med annen idrett.