Alpinist Jesper Saltvik Pedersen tok fire gull under Paralympics i Beijing 2022. Foto: NTB
Alpinist Jesper Saltvik Pedersen tok fire gull under Paralympics i Beijing 2022. Foto: NTB

Rekruttering til paraidretten

For å styrke paraidretten i norsk idrett må vi tørre, inspirere, synliggjøre og tilrettelegge. Bidra til økt rekruttering til paraidretten!

Det finnes mange ulike måter å tilrettelegge for utøvere med funksjonshemning. Mange tenker at det kan være utfordrende å organisere aktiviteter for funksjonshemmede fordi funksjonshemningen er til hinder for deltakelse, men det finnes mange forskjellige måter å organisere idrettstilbudet på.

God tilrettelegging er helt avgjørende, slik at aktiviteten er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Idrettslag må i samarbeid med den enkelte finne fram til den mest hensiktsmessige modellen. Det er et viktig mål at funksjonshemmede som alle andre kan føle tilhørighet og nær tilknytning til idrettslaget sitt.

Det bør være enkelt for utøveren å finne informasjon om idrettslagets tilbud, aller helst på nettsidens startside. 

Her er forslag til informajson på idrettslages nettsider:

Vil du eller kjenner du noen som vil begynne med paraidrett?

Ta kontakt med idrettslagets paraidrettsansvarlig

 • navn på paraidrettsansvarlig
 • e-postadresse til paraidrettsansvarlig
 • mobilnummer til paraidrettsansvarlig
 • profilbilde av paraidrettsansvarlig (det er lettere å ta kontakt med et imøtekommende ansikt)

Vi ønsker at utøvere med funksjonsnedsettelse skal føle seg velkommen til idrettslaget vårt. Derfor har vi oppstartsmøter der utøveren og en person fra klubben deltar. Foresatte kan gjerne være med utøveren.

I oppstartsmøtet snakker vi om følgende:

 • Vi forteller litt om idrettslagets tilbud. 
 • Vi snakker om ønsker og forventninger til aktiviteten. 
 • Vi avklarer om det er behov for spesiell tilrettelegging, eller om det er spesielle hensyn som må tas, f.eks. om det er behov for assistanse eller tilpasset utstyr. 
 • Vi inviter til et besøk i idrettslaget, gjerne hvor trener er med.  
 • Vi avklarer hva som kan kommuniseres til de andre i utøvergruppa rundt utøverens funksjonsnedsettelse.  
 • Vi informer om medlemskap (medlemskontingent/ treningsavgift). 

 

Som utøver med funksjonsnedsettelse kan det være lurt å:

 • være forberedt på spørsmål om funksjonsnedsettelsen og hva den innebærer
 • melde fra om det du trenger hjelp til før/under/etter aktiviteten, og om det er noen begrensninger det må tas hensyn til
 • huske på at det er du som er ekspert på din funksjonsnedsettelse, mens idrettslaget er eksperten på aktiviteten. Dere må ha god kommunikasjon og tett samarbeid for at du skal få best mulig oppfølging og utvikling.

Når en utøver med funksjonsnedsettelse oppsøker idrettslaget, er førsteinntrykket viktig. Personer med funksjonsnedsettelser kan oppleve usikkerhet rundt det å begynne med idrettsaktivitet, og det er avgjørende at personen får en god velkomst og føler seg i varetatt. For å ivareta ulike behov kan brukermedvirkning i planleggingsfasen være nyttig. Vær oppmerksom på at noen kan ha ekstra behov for forutsigbarhet og informasjon. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man kan tilrettelegge for ulike utøvere. 

Det finnes ingen fasit på hvordan tilrettelegging av aktivitet bør eller skal være. Graden av tilrettelegging avhenger av utøveren man skal tilrettelegge for. Vi oppfordrer til å ha en samtale med den aktuelle utøveren. For at aktiviteten skal kunne tilpasses utøveren best mulig, må du være åpen og nysgjerrig.

 • Tør å spørre om ting som omhandler funksjonsnedsettelsen. Hva trenger utøveren hjelp til før, under og etter aktivitet?
 • Avklar hvem som bør vite hva. Hva bør treneren vite? Har utøveren behov for ledsager i aktiviteten - hvordan løses dette behovet?
 • Når en utøver med funksjonsnedsettelse starter i klubben, vil det også berøre de andre i gruppa. Nysgjerrighet om funksjonsnedsettelsen er vanlig, og kan oppleve at de andre i gruppa blir usikre på hvordan de skal forholde seg til utøveren. Derfor er det viktig at treneren tar en prat med utøvergruppa sammen med den aktuelle utøveren. Avklar på forhånd hva som er greit å si.
 • Gi informasjon om klubbaktivitet, medlemskontingent og treningsavgift. Det skal ikke være noen forskjell fordi noen har en funksjonshemning. 
 • Idrettskrets eller særforbund bistår gjerne idrettslaget dersom man har behov for støtte til oppstartsamtalen.

Alle som ønsker det bør få mulighet til å drive med idrett. Trenger du tilrettelagt aktivitet vil vi gjerne hjelpe deg. 

Kanskje er du usikker på hva du har lyst til å drive med og trenger å prate med noen?


Her kan du legge inn informasjon om deg selv og bli kontaktet av en fagkonsulent i paraidrett. 

Du kan også ta kontakt med ditt lokale idrettslag, særforbundet eller idrettskretsen som vil hjelpe deg videre. 

Som utøver med funksjonsnedsettelse kan det være lurt å:

 • være forberedt på spørsmål om funksjonsnedsettelsen og hva den innebærer
 • melde fra om det du trenger hjelp til før/under/etter aktiviteten, og om det er noen begrensninger det må tas hensyn til
 • Huske på at det er du som er ekspert på din funksjonsnedsettelse, mens idrettslaget er eksperten på aktiviteten. Dere må ha god kommunikasjon og tett samarbeid for at du skal få best mulig oppfølging og utvikling.

Tiltak for å styrke rekrutteringen:

Særforbund, særkretser og regioner har en sentral rolle i tilretteleggingsarbeidet for paraidrett. Her finnes gode tips til hva slags informasjon som bør ligge på informasjons- og nettsider.

Informasjon om paraidrett bør ligge lett synlig, aller helst på nettsidens startside.

Informer om hvordan idrettslag og utøvere kan ta kontakt dersom de ønsker å tilrettelegge for eller begynne med paraidrett:

 • navn på paraidrettsansvarlig
 • e-postadresse til paraidrettsansvarlig
 • mobilnummer til paraidrettsansvarlig
 • profilbilde av paraidrettsansvarlig

Nettsidene bør gi tydelig informasjon om hvordan særforbundet tilrettelegger for paraidrett.

 • Hva innebærer paraidrett i den aktuelle idretten?
 • Aktuelle aktiviteter og konkurranser
 • Tips til utøvere som vil begynne med idretten
 • Tips til idrettslag som vil tilrettelegge for paraidrett
 • Informasjon om klassifisering
 • Internasjonale konkurranser og regelverk
 • Oversikt over idrettslag som driver med paraidrett

Henvis også gjerne til paraidrett.no 

 

Særforbund, særkrets, region kan også:

 • Identifisere og følge opp ambassadørklubber og lokale ambassadører i samarbeid med idrettskretsen
 • Jevnlig synliggjøre paraidrett, ambassadørklubber og lokale ambassadører i sosiale medier
 • Gjennomføre temakvelder for klubber og benytte lokale ambassadører på temakveldene, i samarbeid med idrettskretsen

 • Ha tydelig informasjon om paraidrett på nettsidens startside.
 • Oversikt over alle paraidrettstilbud i kretsen.
 • Synliggjøre paraidrett, forbildeklubber og lokale forbilder i sosiale medier.
 • Ha styremedlem med ansvar for paraidrett.
 • Identifisere og følge opp ambassadørklubber og lokale ambassadører i samarbeid med særforbund/særkrets/region/klubb.
 • Gjennomføre temakvelder for/i samarbeid med særforbund/særkrets/region/klubb.
 • Benytte lokale ambassadører på temakvelder.
 • Ha dialog og dele aktuell informasjon om paraidrett med kommuner og interesseorganisasjoner.
 • Opprette dialog med lokal media for å synliggjøre ambassadørklubber og lokale ambassadører.

Vi oppfordrer alle idrettslag til å ha et tilbud for utøvere med funksjonsnedsettelser, og ønsker ikke at økonomi skal være en hindring for dette arbeidet.

Det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger idrettslag kan søke på. Finn en oversikt over disse her.

I tillegg er det utviklet en rekke aktivitetshjelpemidler for å gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelse å delta i idrett.

Alle kan søke NAV om aktivitetshjelpemidler, uansett alder. For de under 26 år er det ingen egenandel. For de over 26 år det en maks egenandel på 4000 kroner.

Det kan gis stønad til å drive aktivitet alene eller sammen med andre.

Er du under 26 år? Les mer her.

Er du over 26 år? Les mer her.

Se informativ film om aktivitetshjelpemidlenes betydning og hvordan du kan anskaffe deg det her.

Idrettslag uten et eksisterende paraidrettstilbud kan også tenke tilrettelegging.

Her er tips til hvordan ditt idrettslag kan bidra til inkludering for utøvere med funksjonsnedsettelse:

 • Oppfordre styret til å diskuterer hvordan idrettslaget kan inkludere utøvere med funksjonsnedsettelse.
 • Oppfordre trenere og ledere til å delta på kompetansehevende tiltak for paraidrett.
 • Ha informasjon på nettsiden om mulighet for tilrettelagt aktivitet. Feks.:

Trenger du eller noen du kjenner tilrettelagt aktivitet pga. en funksjonsnedsettelse?

Vi har ikke et eget paraidrettstilbud i dag, men ønsker å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelse.

Ta kontakt med (sett inn navn på en kontaktperson i idrettslaget), så kan vi sammen finne gode løsninger.

Kontaktperson i idrettslaget:

 • navn
 • e-postadresse
 • mobilnummer

Du kan også ta kontakt med særforbundet eller idrettskretsen som vil hjelpe deg videre. 

Les mer om paraidrett på www.paraidrett.no

Innenfor området paraidrett tilbys kurset Tilrettelegging paraidrett

Kurset er et 4-timers som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

- Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse?
Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.

- Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet

- Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter

Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten ( idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.m).

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs? Ta kontakt med din lokale idrettskrets eller de regionale fagkonsulenter paraidrett.

I tillegg finner du en oversikt over flere av idrettens parakurs her

Blinde og svaksynte over hele landet trenger ofte en «veiviser» for å kunne være i fysisk aktivitet. Kunne du tenke deg å bruke litt av din fritid til være ledsager for noen som trenger det?

Ledsageren er en viktig forutsetning for de blinde og svaksynte, både på trening og i konkurranser.

En ledsager fungerer som en veiviser, har dialog og gir beskjeder underveis i treningen, for eksempelvis «trapp om 20 meter», «bakketopp om 20 meter» og «hinder om ti meter».

Det å være ledsager er veldig givende og ikke minst også god trening.

I tillegg får du en ny treningsvenn som setter stor pris på deg som frivillig.

Hvis du har lyst til å være ledsager, send en e-post til Per-Einar Johannessen, fagkonsulent paraidrett:

Eller ta kontakt på mobil 92402803.

Oppgi navn, adresse, mobil, e-post og alder.

Hvis det er en eller flere idretter du er spesielt opptatt av, skriv gjerne det.