Søke midler

Søke midler

Under har vi listet opp en del muligheter som idrettslaget kan søke på. Ikke alt er nødvendigvis rettet spesifikk mot paraidrett.

Har du andre tips om søknadsmuligheter, kontakt oss:

Per-Einar Johannessen
E-post: pej@idrettsforbundet.no 
Mobil: 92402803

Anne Katrine Aas 
E-post: anneaa@idrettsforbundet.no 
Mobil: 91869036

Støtte- og tilskuddsordninger der Norges idrettsforbund (NIF) sentralt er involvert i forvaltningen:
- Lokale aktivitetsmidler - LAM (fordeles av idrettsrådene)
- Spillemidler til utstyr
- Stiftelsen Dam
- Oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn og ungdom
- Tilskudd til utgifter for politi

Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt.

Les mer om støtte- og tilskuddsordningene her.

Enkelte idrettskretser kan ha midler det kan søkes på. Ta kontakt med fagkonsulent paraidrett i idrettskretsene for mer informasjon.

Se oversikten over fagkonsulenter paraidrett.

Det er ulike ordninger for hva de ulike særforbundene tildeler av støtte. Enkelte har støtteordninger til blant annet arrangementer, kurs eller oppstart av tilbud for utøvere med funksjonshemning.

Ta kontakt med ditt særforbund for nærmere informasjon. 

Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det gis tilskudd til leiropphold, idretts- og kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov. 

Mer informasjon på nettsidene til Bufetat.

Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holst legat).
Les mer om legatet og muligheter for å søke støtte ved å klikke på linken ovenfor.

CivitanKiwanis, Lions, m.fl. 
De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag.

Eivind Eckbos Legat
Legatet har i dag en solid økonomi som gjør det mulig å yte årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål.

Gjensidigestiftelsen
De fleste utlysningene fra Gjensidigestiftelsen er åpne for idrettsorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Les om Frivillighetsregisteret her.

Kommuner 
Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner, blant annet gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.

Legater 
Se ”Den store Legathåndboken” (kan kjøpes hos bl.a. bokhandlere og lånes på bibliotek) 

Lokalavisenes søknadsordning
Amedias aviser deler ut midler for å støtte allmennyttige tiltak til det beste for innbyggerne og lokalmiljøet. Tildelingene skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prinsesse Märtha Louises Fond 
Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.

Sparebankstiftelsen
Det er ulike tilskuddsordninger for å styrke et bedre nærmiljø for barn og unge - lokalt og nasjonalt. 

Se oversikt alle sparebankstiftelser (bla deg litt ned på siden)


Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak 
Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter inkludert fysisk aktivitet.
Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres. 

Stipendportalen
Se en rekke søknadsmuligheter på stipendportalen.no

Trygve Gulbranssens minnefond (Viken)
Arven fra forfatter og idrettsmann Trygve Gulbranssen skal komme funksjonshemmede til gode gjennom et nyopprettet minnefond. Målgruppen er enkeltutøvere under 35 år, lag, idrettslag og andre som arbeider med idrett, fysisk aktivitet og trivsel for funksjonshemmede.

TUBFRIM 
Overskuddet til Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (TUBFRIM) brukes til bekjempelse av tuberkulose (50 %) og til trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge (50 %).

Zuccarellostiftelsen
Gjennom to fond kan enkeltpersoner, idrettslag, initiativtakere og ildsjeler søke om støtte fra Zuccarellostiftelsen