Ønsker dere å skape nye og inkluderende idrettstilbud for utviklingshemmede? Eller har idrettslaget allerede et etablert tilbud, som trenger flere utøvere?

Norges idrettsforbund (NIF) er tildelt 7,5 millioner kroner til utvikling av flere og bedre idrettsaktiviteter for utviklingshemmede av Sparebankstiftelsen DNB, som blant annet skal gå til rekruttering av nye idrettsutøvere med utviklingshemning.

Tilskuddsordningen skal bidra til at nye utviklingshemmede utøvere rekrutteres lokalt i idrettslagene, der målet er fellesskap og idrettsglede.

NIF utlyser nå midler til rekruttering av nye utøvere med utviklingshemning, enten gjennom oppstart av nye aktivitetstilbud eller inkludering i allerede etablerte tilbud.

Formålet med tilskuddsordningen er å:

 • bidra til rekruttering av nye utviklingshemmede utøvere i nye eller eksisterende idrettstilbud 
 • utvikle flere og bedre idrettstilbud for utviklingshemmede


Midlene kan benyttes til å få dekket følgende utgifter som bidrar til rekruttering av nye utøvere: 

 • Oppstart av ny aktivitet
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Arrangere turneringer 
 • Kompetanseheving av trenere 
 • Kostnader til ekstra trenere
 • Trenerhonorar
 • Utstyr
 • Halleie

Midlene dekker ikke følgende utgifter:

 • Kostnader til trenerlønn for allerede eksisterende utøvere
 • Generell drift av allerede eksisterende idrettstilbud
 • Reise, kost og losji

Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander, som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker.

 • Idrettslag og -klubb
 • Flere idrettslag og klubber sammen
 • Særkretser

 • Formålet med tiltaket er å bidra til rekruttering av nye utøvere i klubben
 • Det kan kun søkes om ett tiltak per søknad. Dersom et idrettslag vil søke om flere tiltak kan det sendes flere søknader
 • Maks søknadsbeløp per tiltak er 100 000,-
 • Tiltaket må gjennomføres samme år som midlene utbetales
 • Personer som skal ha oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarforhold overfor mindreårlige eller personer med utviklingshemning må fremvise gyldig politiattest 

Kommende søknadsfrister i 2024 er:

 • 30. juni
 • 30. september

 

NIF behandler søknaden, sender tildelingsbrev og utbetaler beløpet. I tildelingsbrevet vil det stå vilkår for bruk av midlene og rapporteringskrav.

Tilskuddsmottaker må rapportere på blant annet:

 • Antall deltakere som har deltatt i tiltaket, herunder antall nye utøvere rekruttert gjennom tilbudet
 • Bilder fra gjennomføring av prosjektet

Enkel regnskapsrapport må også leveres.

I tillegg til en enkel fagrapport skal det også lages kommunikasjonsmateriell rundt prosjektet (eksempelvis video, poster på SoMe, artikkel eller liknende). Mer informasjon rundt dette oppgis i tildelingsbrevet. 

Omtale som gir nyttig informasjon om prosjektgjennomføring og læring i prosjektet kan gjerne deles med fondets administrasjon, enten underveis eller som en del av prosjektrapporten.

NIF forbeholder seg retten til innsyn i alle prosjekter som har fått støtte, samt kreve en gjennomgang av prosjektgjennomføring, effekt av prosjektet og regnskap både underveis og etter prosjektslutt.

Hvis det forekommer mislighold av den økonomiske støtten som er innvilget, støtten er innvilget på falskt grunnlag, eller ved mangelfull sluttrapportering, kan NIF kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt fra søker.

Økonomisk støtte som ikke er benyttet eller som ikke kan redegjøres for skal tilbakebetales til Norges idrettsforbund.

Marte Johannson
Marte Johannson
Koordinator tilskuddsordning og lederutdanning

For henvendelser om lederutdanningen og tilskuddsordningen