Foto: Marte Hoel Romskaug
Foto: Marte Hoel Romskaug

Støtte til idrettslag

Vil du være med på å skape nye og inkluderende idrettstilbud for utviklingshemmede? NIF lyser ut midler til rekruttering av nye utviklingshemmede utøvere gjennom oppstart av nye aktivitetstilbud og inkludering i allerede etablerte tilbud.

Norges idrettsforbund er tildelt 7,5 millioner kroner til utvikling av flere og bedre idrettsaktiviteter for utviklingshemmede av Sparebankstiftelsen DNB.

Tilskuddsordningen skal bidra til at nye utviklingshemmede utøvere rekrutteres lokalt i idrettslagene, der målet er at de får oppleve både idrettsglede og samhold. 

 

Første søknadsfrist er 15. oktober 2023 - Søk her

 

Les mer om retningslinjene her: 

Midlene skal benyttes til rekruttering av nye utviklingshemmede utøvere i nye og eksisterende idrettstilbud. 

Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som: 

 • Oppstart av ny aktivitet
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Arrangere turneringer 
 • Kompetanseheving av trenere
 • Kostnader til ekstra trenere
 • Trenerhonorar
 • Utstyr
 • Halleie

 • Idrettslag og -klubb
 • Flere idrettsklubber sammen
 • Særkretser

 • Det kan kun søkes om ett tiltak per søknad. Dersom et idrettslag vil søke om flere tiltak kan det sendes flere søknader
 • Maks søknadsbeløp per tiltak er 100 000,-
 • Tiltaket må gjennomføres samme år som midlene utbetales
 • Personer som skal ha oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarforhold overfor mindreårlige eller personer med utviklingshemning må ha fremvist gyldig politiattest 

Det er 4 søknadsfrister i løpet av det neste året: 

 • 15. oktober
 • 15. januar
 • 15. april
 • 15. august

NIF behandler søknaden, sender tildelingsbrev og utbetaler beløpet. I tildelingsbrevet vil det stå vilkår for bruk av midlene og rapporteringskrav.

Tilskuddsmottaker må rapportere på blant annet:

 • Antall deltakere som har deltatt i tiltaket, herunder antall nye utøvere rekruttert gjennom tilbudet
 • Bilder fra gjennomføring av prosjektet

 

Enkel regnskapsrapport må også leveres

Omtale som gir nyttig informasjon om prosjektgjennomføring og læring i prosjektet kan gjerne deles med fondets administrasjon, enten underveis eller som en del av prosjektrapporten.

NIF forbeholder seg retten til innsyn i alle prosjekter som har fått støtte, samt kreve en gjennomgang av prosjektgjennomføring, effekt av prosjektet og regnskap både underveis og etter prosjektslutt.

Hvis det forekommer mislighold av den økonomiske støtten som er innvilget, støtten er innvilget på falskt grunnlag, eller ved mangelfull sluttrapportering, kan NIF kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt fra søker.

Økonomisk støtte som ikke er benyttet eller som ikke kan redegjøres for skal tilbakebetales til Norges idrettsforbund.